//////

ABY ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ PLANÓW FINANSOWYCH

Aby więc zapewnić zgodność planów finansowych jednostek budżeto­wych działających w danej części budżetowej z układem wykonawczym, który dla tej części sporządził jej dysponent główny, musi on narzucić szcze­gółowe plany finansowe wszystkim podległym jednostkom. Uprawnienie jednostki (kierownika jednostki) do ustalenia planu finansowego jest więc uprawnieniem pozornym. Opisany powyżej problem rozwiązać można na dwa sposoby:zmniejszyć szczegółowość układu wykonawczego;uznać, że układ wykonawczy powstaje przez zsumowanie planów fi­nansowych ustalonych przez dysponentów środków budżetu państwa; pro­wadziłoby to do następującej procedury tworzenia układu wykonawczego:dysponent główny dokonuje podziału ogólnych kwot planowa­nych w danej części dochodów i wydatków między podległe jed­nostki i przekazuje im informacje o przydzielonych im limitach dochodów i wydatków w szczegółowości odpowiadającej uchwa­lonej ustawie budżetowej,dysponenci środków budżetu państwa ustalają na tej podstawie szczegółowe plany finansowe (w pełnym układzie rozdziałówparagrafów klasyfikacji budżetowej),zsumowanie tych planów — po ich weryfikacji pod kątem zgod­ności z przydzielonymi limitami — daje w rezultacie układ wy­konawczy.

Leave a Reply