//////

AKREDYTYWA BUDŻETOWA

Akredytywą budżetową nazywa się ulokowane na rachunku pomocni­czym środki służące finansowaniu zadań zleconych przez jednostkę budże­tową innej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej. Akredytywa może być wykorzystywana do ustanowienia dodatkowego szczebla dysponentów środków budżetowych.Sumami depozytowymi są — zgodnie z definicją zawartą w rozporzą­dzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa — „sumy obce przechowywane przez państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, w szczególno­ści kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku z postępowaniem sądowym i administracyjnym”. Jak widać, są to środki stanowiące potencjalne dochody budżetu. Lokowanie ich na ra­chunku pomocniczym pozwala uniknąć ewentualnych zwrotów z rachunku dochodów.Sumy na zlecenie stanowią jakby odwrotność akredytywy. Są to środki przekazane jednostce budżetowej lub zakładowi budżetowemu na sfinanso­wanie zlecanych im zadań bieżących lub inwestycyjnych.

Leave a Reply