//////

BLOKOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Nie do końca jasny jest przepis art. 96 ust. 2 zakazujący przeniesień po­wodujących zwiększenie o więcej niż 5% „wydatków w jakimkolwiek roz­dziale klasyfikacji wydatków ujętym w budżecie państwa”. Intencją ustawo­dawcy było prawdopodobnie wyłączenie spod ogólnych reguł przypadku, gdy wydatki są przenoszone do rozdziału, którego w pierwotnym planie wy­datków budżetu państwa nie uwzględniono.Blokowaniem wydatków budżetowych nazywa się operację polega­jącą na wprowadzeniu okresowego lub obowiązującego do końca roku bu­dżetowego zakazu dysponowania częścią lub całością planowanych wy­datków.Blokada wydatków może być zastosowana w przypadku:niegospodarności w określonych jednostkach,opóźnień w realizacji zadań,nadmiaru posiadanych środków (czyli w przypadku zaplanowania na pewien cel kwoty większej, niż faktycznie jest niezbędna do wykonania tego zadania),naruszenia zasad gospodarki finansowej.

Leave a Reply