//////

Archive for the Finanse publiczne w Polsce Category

Usługi rachunkowe Warszawa

Do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zobowiązany każdy przedsiębiorca w naszym kraju. Ksiąg rachunkowych nie wykonuje się oczywiście dla siebie, ale dla urzędników pracujących w urzędzie skarbowym. Urząd Skarbowy jest zobowiązany co roku sprawdzić wasze księgi rachunkowe pod względem występowania ewentualnych oszust podatkowych. Warto więc o tym pamiętać i od samego początku swojej działalności gospodarczej prowadzić dokładną i rzetelną ewidencję księgową. Małe przedsiębiorstwa na szczęście nie są zobowiązane do wydawania kilku tysięcy złotych miesięcznie na zatrudnienie profesjonalnej księgowej w swojej firmie. Wystarczy, że znajdziecie przedsiębiorstwo, które oferuje usługi rachunkowe Warszawa i zgodzi się prowadzić wasze księgi rachunkowe za odpowiednią opłatą. Koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych przez profesjonalne biuro rachunkowe lub przez samodzielną księgową to kilkaset złotych miesięcznie, czyli kilkakrotnie razy mniej, niż koszt zatrudnienia księgowej na pełen etat 

Eksperci opracowują szkolenia biznesowe Poznań

Szkolenia biznesowe Poznań są różnorodne – niektóre skupiają się na umiejętnościach takich, jak rachunkowość, przepisy prawne, kurs członka rady nadzorczej lub członka zarządu. Inne natomiast są nacelowane na umiejętności miękkie, czyli zarządzanie ludźmi, psychologia, zarządzanie zespołem, tworzenie dobrego zespołu, bycie liderem z prawdziwego zdarzenia. Niejedna osoba dobrze ocenia takie szkolenia i zapotrzebowanie na nie jest coraz większe, rośnie nieustannie. Planowanie szkoleń dobrej klasy to podstawa, wiele osób takich szkoleń pragnie, potrzebuje i przejmuje się nimi w sposób coraz bardziej intensywny. Szkolenia biznesowe należy przeprowadzać co rok lub dwa, bo podnoszenie kwalifikacji jest bardzo ważnym zadaniem każdego człowieka. Rozwój to podstawa, a klienci takiego rozwoju potrzebują i przykładają do niego dużą wagę. Na pewno warto zająć się podnoszeniem kwalifikacji, bo jest to bardzo znaczące dla niejednego człowieka. Kwalifikacje są ważne, należy mieć do nich dobre podejście, czyli doskonalić je tak często, jak to tylko możliwe. 

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU DOCHODÓW

O możliwościach zwiększenia udziału dochodów własnych w finanso­waniu zadań samorządowych decyduje więc głównie zróżnicowanie poten­cjalnych dochodów własnych. Pamiętać przy tym należy, że zróżnicowanie to zależy nie tylko od potencjału ekonomicznego poszczególnych jednostek, ale i od kształtu systemu podatkowego. Specyficznym polskim problemem jest tu system opodatkowania rolnictwa, który w swym obecnym kształcie niejako skazuje niemal wszystkie gminy wiejskie na trudności finansowe. Wejście w życie ustawy z 13 listopada 2003 r. nie tylko poprawiło rela­cje między dochodami własnymi i ogólną kwotą dochodów samorządo­wych, ale pozwoliło na przełamanie obserwowanego w latach 1991-2002 niepokojącego zjawiska stopniowego obniżania się udziału dochodów wła­snych przy każdej zmianie zakresu zadań publicznych powierzonych jed­nostkom samorządu terytorialnego, a spowodowanego tym, że przekazu­jąc samorządom kolejne zadania na ogół zakładano finansowanie ich przy pomocy dodatkowych dotacji (lub subwencji) z budżetu państwa. Na za­mieszczonym poniżej wykresie wyraźnie widoczne są skokowe obniżenia udziału dochodów własnych w dochodach, związane z zakończeniem prze­kazywania gminom prowadzenia szkół podstawowych (w roku 1996) oraz z przekazaniem zadań działającym od 1999 r. powiatom i województwom samorządowym.

UDZIAŁY DOCHODÓW WŁASNYCH W OGÓLNEJ KWOCIE DOCHODÓW

Udziały docho­dów własnych w ogólnej kwocie dochodów samorządowych, musimy pa­miętać, że udziału dochodów własnych w dochodach samorządowych nie można kształtować w sposób całkowicie dowolny. Jeśli sytuacja finansowa, a mówiąc dokładniej — potencjał finansowy jednostek tego samego rodza­ju (np. gmin) jest mocno zróżnicowany, to chcąc przekazać jednostkom sa­morządu terytorialnego wykonywanie większej liczby zadań publicznych, zmuszeni jesteśmy zdecydować się jednocześnie na uruchomienie systemu transferów z budżetu państwa, zapewniającego możliwość wykonywania zadań publicznych tym jednostkom, których możliwości do gromadzenia własnych dochodów są zbyt małe w porównaniu z zakresem zadań publicz­nych, które powinny one wykonywać. 

DOCHODY WŁASNE

Przez dochody własne jednostek samorządu terytorialnego rozumie się w polskim prawie finansowym wszystkie dochody należne tym jednostkom, z wyłączeniem subwencji ogólnych oraz dotacji celowych z budżetu pań­stwa. Taka definicja dochodów własnych — dość odległa od potocznego ro­zumienia tego terminu —jest efektem omawianego już i dość niezręcznego sformułowania zawartego w art. 167 ust. 2 Konstytucj.Dysponowanie znaczną kwotą dochodów własnych jest niezbędnym warunkiem faktycznej samodzielności finansowej samorządów. Silne uza­leżnienie samorządów od transferów finansowych z budżetu państwa czyni z samorządności fikcję.Postulat zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego znacznego udziału dochodów własnych jest w Polsce spełniony w odniesieniu do gmin, a od 2004 r. — również województw. Dla powiatów dochody własne nadal odgrywają tylko rolę uzupełnienia środków pochodzących z budżetu pań­stwa, choć i tu pod rządami nowej ustawy o dochodach jednostek samorzą­du terytorialnego odnotowano wyraźną poprawę relacji dochodów własnych do ogólnej kwoty dochodów.