//////

Archive for the Finanse publiczne w Polsce Category

DOCHODY JST

Z przedstawionej w art. 167 ust. 2 Konstytucji klasyfikacji dochodów samorządowych, wyróżniającej trzy podstawowe źródła finansowania wy­datków samorządowych:dochody własne,subwencje ogólne,dotacje celowe z budżetu państwa, odczytać można logiczną koncepcję dochodów samorządowych: zadania własne winne być finansowane dochodami własnymi oraz tam, gdzie to będzie konieczne — subwencjami ogólnymi, wspierającymi słabsze finan­sowo samorządy, na zadania zlecone JST będą otrzymywały dotacje celowe (a więc przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań) z budżetu pań­stwa. Jak zobaczymy dalej, system dochodów samorządowych jest w prak­tyce bardziej złożony i nie w pełni odpowiada przedstawionym powyżej za­łożeniom.Wykaz dochodów JST (odrębnie dla gmin, powiatów i województw) określony został w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa­morządu terytorialnego, którą dalej nazywać będziemy ustawą o dochodach JST. Oprócz wykazu źródeł dochodów ustawa ta określa również sposób wyliczania subwencji ogólnych dla poszczególnych JST, zasady przyznawa­nia i rozliczania dotacji dla JST, a także zasady podziału między JST udzia­łów JST we wpływach z podatków dochodowych, stanowiących jeden z ro­dzajów dochodów własnych.

PROCES BUDOWY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego — jeśli nie są utwo­rzone na mocy ustaw — są tworzone wyłącznie uchwałami organu stano­wiącego. Proces budowy struktury organizacyjnej jest więc w sektorze sa­morządowym bardziej scentralizowany niż w sektorze rządowym, w którym prawo tworzenia nowych jednostek organizacyjnych przysługuje organom władzy wykonawczej (Radzie Ministrów, ministrom, wojewodom, kierow­nikom urzędów centralnych itd.)Jednostki samorządu terytorialnego mogą również powoływać do życia instytucje komercyjne — spółki. Możliwości tworzenia spółek są jednak ograniczone do dość ściśle określonych przypadków, omówionych dalej w rozdziale poświęconym gospodarce komunalnej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wreszcie powierzać wykonanie swych zadań związkom samorządowym. Utworzenie związku komunalnego wymaga zgodnych uchwał wszystkich JST tworzących związek. Związki ko­munalne posiadają własne statuty, organy stanowiące i wykonawcze, a po wpi­saniu do rejestru związków prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej uzyskują osobowość prawną. Zasady działa­nia związków komunalnych są regulowane przepisami art. 64-73a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 65-12 ustawy o samorządzie powiatowym.

FORMY ORGANIZACYJNE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ustawy nakładające na JST obowiązek wykonywania zadań publicz­nych nie określają zazwyczaj ani sposobu wykonania tych zadań, ani form organizacyjnych jednostek (instytucji), które mają je wykonywać. Od reguly tej są oczywiście wyjątki — np. pewne zadania gmin są jednoznacznie przypisane do urzędów gmin, dla szkół podstawowych przewidziano tylko możliwość działania w formie jednostek budżetowych lub zakładów budże­towych.W większości przypadków jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość wyboru pomiędzy:zleceniem wykonania zadania podmiotowi spoza sektora finansów publicznych,wykonaniem zadania bezpośrednio przez administrację samorządową,zawarciem porozumienia o powierzeniu wykonywania zadania innej jednostce samorządu terytorialnego,utworzeniem samorządowej jednostki organizacyjnej i powierze­niem jej wykonywania zadania.

ZASADY ZARZĄDZANIA

  • Zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz pro­cedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmier­nego zadłużenia,sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych do­konywanych przez jednostki sektora finansów publicznych,zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegający- mi zwrotowi,również przepisy odnoszące się wyłącznie do JST i normujące:zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów JST,zasady i tryb wykonywania budżetów JST,obowiązujące w JST limity zadłużenia,procedurę rozliczenia wykonania budżetów JST;ustawę z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określającą czyny uważane za na­ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tryb postępowania w sprawach takich naruszeń.

NAJISTOTNIEJSZE USTAWY

Z innych ustaw mających istotne znaczenie dla funkcjonowania finan­sów samorządowych wymienić trzeba przede wszystkim: tak zwane ustawy ustrojowe, czyli:ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, zawierające podstawowe przepisy dotyczące organizacji JST, ich orga­nów stanowiących i wykonawczych oraz zasad podziału zadań i kompe­tencji między organy JST, a także podstawowe zasady odnoszące się do gospodarki finansowej JST;ustawę z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zawierają­cą, oprócz przepisów określających wspólne dla całego sektora finan­sów publicznych:zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych,formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicz­nych,zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi,zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.