//////

CHARAKTERYSTYCZNE POMINIĘCIE

Charakterystyczne jest pominięcie w wykazie informacji obligatoryjnie przedstawianych przez Radę Ministrów w sprawozdaniu budżetowym jakichkolwiek danych o wykonaniu zadań finansowanych środkami budże­towymi. Rada Ministrów ma się więc rozliczyć z wydatków, a nie z ich efek­tów. W praktyce oderwane informacje o realizacji zadań są w sprawozda­niach budżetowych zamieszczane, danych takich żądają również komisje sejmowe. Przekazywane przez Rząd informacje nie dają jednak pełnego ob­razu efektywności wykorzystania środków budżetowych. Uniemożliwia to pełną, rzetelną ocenę wykonania budżetu państwa.Przepisy dotyczące zawartości sprawozdania przedkładanego przez Ra­dę Ministrów zredagowane są mało starannie — zwraca w szczególności uwagę użycie w art. 158 dwóch różnych określeń tego sprawozdania (w ust.— „sprawozdanie z wykonania budżetu państwa”, w ust. 3 — zgodnej z treścią art. 226 Konstytucji i merytorycznie bardziej trafnej nazwy „spra­wozdanie z wykonania ustawy budżetowej”). Niejasne są też kryteria, na podstawie których zdecydowano, że niektóre informacje winny być za­mieszczone w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej, a inne — po­winny być ujęte w odrębnych dokumentach.

Leave a Reply