//////

CO ZAWIERA SPRAWOZDANIE ?

  1. Przychody i wydatki państwowych zakładów budżetowych i gospo­darstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz pań­stwowych funduszy celowych;omówienie wykonania budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym;informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środ­ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwzględnieniem róż­nic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;informację o wykorzystaniu środków funduszy motywacyjnych z wy­odrębnieniem poszczególnych funduszy;zestawienie dochodów własnych państwowych jednostek budżeto­wych oraz wydatków nimi sfinansowanych.Do sprawozdania z wykonania budżetu państwa Rada Ministrów ma po­nadto dołączyć informację o stanie zadłużenia państwa.

Leave a Reply