//////

DEZAGREGACJA BUDŻETU PAŃSTWA

Uchwalony przez Sejm budżet, choć dość szczegółowy, wymaga dalszej dezagregacji, pozwalającej przełożyć ustalenia zawarte w ustawie na opera­tywne decyzje. Dezagregacja budżetu państwa odbywa się przy tym w dwóch płaszczyznach:podziału ustalonych w budżecie państwa kwot dochodów i wydat­ków pomiędzy jednostki uczestniczące w wykonywaniu budżetu,podziału rocznego planu na plany odpowiadające krótszym okresom.Proces dezagregacji budżetu na budżety (plany finansowe) poszczegól­nych jednostek budżetowych przebiega w kilku etapach. Najpierw, na podsta­wie uchwalonego budżetu, dysponenci poszczególnych części budżetowych (dysponenci główni) sporządzają szczegółowe (w pełnym układzie działów, rozdziałów i paragrafów) plany dochodów i wydatków, z których Minister Finansów zestawia dokument nazywany układem wykonawczym, będący w istocie rzeczy bardziej szczegółową wersją budżetu państwa. Zadanie to winno być wykonane w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej.

Leave a Reply