//////

DLA USPRAWNIENIA PROCESU WYKONYWANIA BUDŻETU

Dla usprawnienia procesu wykonywania budżetu państwa przewidziano jednak możliwości dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych bez konieczności nowelizacji ustawy budżetowej. Uprawnienia takie przy­sługują zarówno Radzie Ministrów, jak też — oczywiście w znacznie węż szym zakresie — dysponentom środków budżetu państwa. Dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetu państwa służą trzy procedury opisane w ustawie o finansach publicznych:wykorzystanie rezerw budżetowych,dokonywanie przeniesień wydatków budżetowych,blokowanie wydatków budżetowych.Umożliwiają one szybką reakcję na niespodziewane zdarzenia, np. na konieczność szybkiego wydatkowania środków budżetowych na awaryjne remonty, pozwalają też korygować niedokładności w planowaniu wydatków (niedoszacowanie wydatków na niektóre zadania).

Leave a Reply