//////

DOKONYWANIE WYDATKÓW

Na to, by dokonywany wydatek był legalny, spełnione muszą być nastę­pujące warunki:wydatek musi mieć na celu realizację zadania publicznego, którego wykonywanie należy do jednostki dokonującej wydatku,wydatek musi być przewidziany w planie finansowym jednostkimieć pokrycie w niezrealizowanej jeszcze części planu,wydatek musi być skalkulowany w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganego efektu przy możliwie małych nakładach, co — pośrednionakłada na dysponenta środków budżetowych obowiązek przepro­wadzenia analizy różnych możliwości sfinansowania realizowanego za­dania,procedura zaciągania zobowiązań, których efektem jest dany wyda­tek, musi być zgodna z przepisami dotyczącymi takich wydatków,wydatek musi być dokonany terminowo, czyli w takim momencie, który umożliwia terminowe wykonanie zadania i jednocześnie nie po­woduje dodatkowych obciążeń (np. z tytułu odsetek za zwłokę).

Leave a Reply