//////

DOŁĄCZONE DO SPRAWOZDANIA

Zgod­nie z art. 158 ust. 2,4 i 5 ustawy o finansach publicznych — następujące do­datkowe dokumenty:sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, realizowanymi przez jednostki samo­rządu terytorialnego, i innymi zadaniami złeconymi jednostkom samo­rządu terytorialnego odrębnymi ustawami;zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zawierającą, odrębnie dla każdego stopnia jednostki sa­morządu terytorialnego:zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł,zestawienie wydatków według działów,zestawienie wydatków według ich ważniejszych rodzajów,zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, go­spodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz funduszy ce­lowych;ocenę realizacji założeń makroekonomicznych oraz przebiegu pry­watyzacji majątku Skarbu Państwa,sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady stanowiącej, że łącz­na kwota państwowego długu publicznego (oraz łączna kwota długu Skarbu Państwa) nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produk­tu krajowego brutto w danym roku budżetowym,informację dotyczącą długu i deficytu sektora finansów publicznych oraz poręczeń i gwarancji oraz niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów pu­blicznych, w tym udzielonych przez Skarb Państwa,informacje dotyczące otrzymanych i wydatkowanych środków, po­chodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Leave a Reply