//////

DUŻE KWOTY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Zaliczanie do dochodów budżetu państwa niewydatkowanych w terminie kwot wydatków niewygasających jest sposobem na odliczenie wydatków ujętych już w ubiegłorocznym budżecie, lecz faktycznie niewy­konanych. Zastrzeżenia budzi również fakt, iż w ostatnich latach kwoty wydat­ków niewygasających stają się coraz większe. Świadczy to o luźnym planowaniu wydatków lub o pogarszającej się dyscyplinie realizacji zadań finansowanych środkami budżetowymi. Duże kwoty wydatków niewyga­sających to albo ślad nadmiernych rezerw i „zakładek” budżetowych wpisanych do ustawy budżetowej, albo dowód na to, że zadania, które na etapie konstrukcji budżetu uzasadniały celowość zaplanowania znacznych kwot do dyspozycji organów administracji rządowej, faktycznie nie są wy­konywane.

Leave a Reply