//////

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Istotne dla systemu finansów samorządowych są również postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (EKST), sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Polskę 26 kwiet­nia 1993 r. której art. 9 („Zasady finansowe społeczności lokalnych”) sta­nowi, że: społeczności lokalne mają prawo do posiadania własnych wystarcza­jących zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wykonywania swych uprawnień,wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych im przez Konsty­tucję lub przez prawo,przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych po­winna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których wysokość spo­łeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym ustawą,systemy finansowe, na jakich opierają się zasoby pozostające do dys­pozycji społeczności lokalnych, powinny być wystarczająco zróżnico­wane i elastyczne, aby mogły w miarę możliwości odpowiadać rzeczy­wistym zmianom zachodzącym w poziomie kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień.

Leave a Reply