//////

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Od reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce upłynęło już 16 lat. Aż do 1999 r. samorząd terytorialny tworzyło prawie 2500 jednostek — gmin identycznych pod względem ustrojowym, lecz bardzo zróżnicowanych co do wielkości i możliwości działania. Uchwalenie w 1990 r. ustawy o sa­morządzie terytorialnym zachowało istniejący podział administracyjny kra­ju na gminy, lecz samej gminie nadało nowy status — samodzielnego pod­miotu, wyposażonego we własny majątek i dochody. Nowa gmina stała się jednocześnie wspólnotą mieszkańców samodzielnie zaspokajającą swe zbiorowe potrzeby, jak i organem władzy publicznej, wyposażonym we władcze uprawnienia, z prawem do stanowienia prawa lokalnego włącznie. Pozostając częścią unitarnego państwa, gmina stała się podmiotem oddzie­lonym od administracji rządowej.

Leave a Reply