//////

FORMY ORGANIZACYJNE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ustawy nakładające na JST obowiązek wykonywania zadań publicz­nych nie określają zazwyczaj ani sposobu wykonania tych zadań, ani form organizacyjnych jednostek (instytucji), które mają je wykonywać. Od reguly tej są oczywiście wyjątki — np. pewne zadania gmin są jednoznacznie przypisane do urzędów gmin, dla szkół podstawowych przewidziano tylko możliwość działania w formie jednostek budżetowych lub zakładów budże­towych.W większości przypadków jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość wyboru pomiędzy:zleceniem wykonania zadania podmiotowi spoza sektora finansów publicznych,wykonaniem zadania bezpośrednio przez administrację samorządową,zawarciem porozumienia o powierzeniu wykonywania zadania innej jednostce samorządu terytorialnego,utworzeniem samorządowej jednostki organizacyjnej i powierze­niem jej wykonywania zadania.

Leave a Reply