//////

GROMADZENIE I EGZEKUCJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wszystkie dochody budżetu państwa gromadzone są na prowadzonym przez Ministra Finansów rachunku wpływów budżetu państwa. Zasadnicza większość dochodów budżetowych realizowana jest przez urzędy skarbowe (do których wpływa większość podatków) oraz przez urzę­dy celne, realizujące dochody z ceł oraz z podatku od towarów i usług i po­datku akcyzowego od towarów przywożonych z zagranicy. Część docho­dów wpływa jednak do innych jednostek budżetowych, np. do sądów.Dochody wpłacane są na rachunki dochodów odpowiednich jednostek, a z nich — przekazywane na rachunek wpływów. Obowiązuje przy tym za­sada przekazywania środków w okresach pięciodniowych.

Leave a Reply