//////

ISTOTNE ZNACZENIE DLA SYSTEMU FINANSÓW

Dla systemu finansów publicznych istotne znaczenie będzie też miało wyróżnienie dwóch podstawowych rodzajów zadań JST — zadań własnych oraz zadań zleconych na mocy ustaw. Dla porządku dodać należy, że w praktyce istnieje jeszcze trzeci rodzaj zadań — zadania, które JST przej­mują od organów administracji rządowej na podstawie dwustronnych poro­zumień. Zadania te nazywane są czasem zadaniami powierzonymi. Uzasadnieniem dla wyróżnienia w 1990 r. zadań zleconych jako odrębnej kategorii zadań gmin, było z jednej strony ustanowienie dla tych zadań odręb­nego trybu finansowania (dotacje przyznawane z budżetu państwa, pokrywa­jące — przynajmniej w założeniu — pełne koszty realizacji tych zadań), a tak­że odmienność procedur administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań własnych i zadań zleconych. 

Leave a Reply