//////

LIMIT REZERWY OGÓLNEJ

Limit rezerwy ogólnej nigdy nie jest wykorzystany w pełni, np. w usta­wie budżetowej na rok 2006 ustalono rezerwę ogólną w wysokości 89,15 min zł, czyli ok. 0,04% planowanych wydatków. Uznać to należy za istotny błąd — tak mała rezerwa nie ma praktycznie żadnego znaczenia i na ogół jest tylko źródłem środków na „małe prezenty”, a nie instrumentem umożliwiającym reagowanie w przypadku istotnych problemów w wykony­waniu budżetu państwa. Niedobra jest też praktyka posługiwania się rezerwami celowymi. Ich liczba oraz łączne kwoty są niemal w każdej ustawie budżetowej większe niż w poprzednim roku (w budżecie państwa na rok 2006 mamy 101 rezerw celowych na łączną kwotę prawie 14,8 mld zł, a znaczna część rezerw nie spełnia opisanych powyżej warunków). Wiele pozycji rezerw celowych można natychmiast włączyć do odpowiednich podziałek „właściwego” pla­nu wydatków budżetowych.

Leave a Reply