//////

NAJISTOTNIEJSZE ODSTĘPSTWA OD ZAPISANYCH ZASAD

  • Procedury wyrównawcze i działania równoważące, mające na celu ochronę finansowo słabszych społeczności lokalnych nie powinny ogra­niczać swobody podejmowania decyzji przez społeczności lokalne w zakresie ich uprawnień własnych,społeczności lokalne powinny być konsultowane, w odpowiednim trybie, co do form przyznania im zasobów pochodzących z redystrybu­cji dochodów,o ile jest to możliwe, subwencje przyznane społecznościom lokal­nym nie powinny być przeznaczane na finansowanie specyficznych projektów,dla potrzeb finansowania nakładów inwestycyjnych społeczności lo­kalne powinny mieć dostęp do krajowego rynku kapitałowego, w grani­cach określonych prawem.Trudno uznać, że postanowienia EKST zostały w Polsce w pełni wdro­żone. Za najistotniejsze odstępstwa od zasad zapisanych w EKST uznać na­leży:brak własnych dochodów podatkowych powiatów i gmin,istnienie zadań zleconych, finansowanych dotacjami celowymi z bud­żetu państwa,finansowanie niektórych zadań własnych (np. zadań z zakresu kultu­ry) dotacjami celowymi z budżetu państwa,dość częste przypadki obarczania jednostek samorządu terytorialne­go nowymi zadaniami — bez przyznania im dodatkowych dochodów umożliwiających sfinansowanie kosztów wykonania nowych zadań.

Leave a Reply