//////

NAJISTOTNIEJSZE USTAWY

Z innych ustaw mających istotne znaczenie dla funkcjonowania finan­sów samorządowych wymienić trzeba przede wszystkim: tak zwane ustawy ustrojowe, czyli:ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, zawierające podstawowe przepisy dotyczące organizacji JST, ich orga­nów stanowiących i wykonawczych oraz zasad podziału zadań i kompe­tencji między organy JST, a także podstawowe zasady odnoszące się do gospodarki finansowej JST;ustawę z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zawierają­cą, oprócz przepisów określających wspólne dla całego sektora finan­sów publicznych:zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych,formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicz­nych,zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi,zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Leave a Reply