//////

NARUSZENIE ZASADY KASOWEJ EWIDENCJI WYKONANIA BUDŻETU

Wydatki te, a dokładniej mówiąc kwoty zdeponowane na te wydatki na od­dzielnym subkoncie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa uznawane są za wydatki w roku, w którym zostały zdeponowane. W oczy­wisty sposób narusza to zasadę kasowej ewidencji wykonania budżetu pań­stwa, gdyż trudno uznać za wydatek przekazanie środków między różnymi rachunkami (dokładniej — między różnymi subkontami tego samego ra­chunku) przeznaczonymi do gromadzenia i wydatkowania środków budże­towych. Zauważmy, że uznając za wydatki budżetu państwa kwoty przeka­zane na rachunek wydatków niewygasających, wliczamy do wykonania budżetu państwa wydatki, które nie tylko nie zostały jeszcze poniesione, ale mogą nie zostać poniesione również i po zakończeniu roku budżeto­wego. 

Leave a Reply