//////

NIE PRZEWIDZIANA MOŻLIWOŚĆ ZWETOWANIA USTAWY

Termin rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Prezy­denta w sprawie ustawy budżetowej ustalono na dwa miesiące, Jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, iż u-stawa budżetowa jest zgodna z Konstytucją, Prezydent zobowiązany jest ją podpisać. Ustawy budżeto­wej, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją, Prezydent nie podpisuje. Jeśli jednak Trybunał uzna, że zakwestionowa­ne i niezgodne z Konstytucją przepisy nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent może podpisać ustawę budżetową z pominię­ciem tych przepisów. W odniesieniu do ustawy budżetowej nie przewidziano możliwości za­wetowania ustawy (skierowania ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Sejm) przez Prezydenta.

Leave a Reply