//////

ODMIENNOŚCI

Odmienności te polegały na tym, że: po pierwsze, organem odwoławczym od decyzji wydawanych przez organy gmin były — w odniesieniu do spraw związanych z zadaniami własnymi — samorządowe kolegia odwoławcze, a w odniesieniu do spraw związanych z zadaniami zleconymi — właściwe organy admini­stracji rządowej (najczęściej ministrowie),po drugie, o ile nadzór nad wykonywaniem przez gminy zadań wła­snych ograniczony został do nadzoru sprawowanego na podstawie kryterium legalności (co oznacza, że organy administracji rządowej mogły ingerować w działalność samorządową tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa), o tyle w przypadku zadań zleconych nadzór był spra­wowany również na podstawie kryteriów celowości i gospodarności.W chwili obecnej żadna z tych odmienności już nie istnieje. Nadzór nad działalnością samorządową sprawowany może być wyłącznie na podstawie kryterium legalności, samorządowe kolegia orzekające stały się organami odwoławczymi również w sprawach decyzji wydawanych w związku z wy­konywaniem przez JST zadań zleconych. Nie ma więc już racjonalnego uza­sadnienia dla utrzymywania instytucji zadań zleconych i celowa była likwi­dacja tej instytucji, połączona z nadaniem obecnym zadaniom zleconym statusu obowiązkowych zadań własnych.

Leave a Reply