//////

ODNOSZĄCE SI DO FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH

Odnoszące się do finansów samorządowych przepisy rozdziału VII Konstytucji stanowią iż: zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorzą­dowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne, a jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywa­nie innych zadań publicznych;jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w docho­dach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań;dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody wła­sne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa; źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie;zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu teryto­rialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale docho­dów publicznych;jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie,działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności; organami nadzoru nad działalnością jednostek sa­morządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych są regionalne izby obrachunkowe.

Leave a Reply