//////

ODRĘBNA REZERWA CELOWA

Minister Finansów może — po uzyskaniu pozytyw­nej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu— utworzyć no­wą rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa lub na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej.Odrębną rezerwę celową Minister Finansów może utworzyć z zabloko­wanych wydatków na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Re­zerwa ta może być przeznaczona tylko na współfinansowanie innych progra­mów wspieranych przez UE z tych funduszy. Przepis ten daje więc możli­wość dość elastycznego posługiwania się środkami na przedsięwzięcia struk­turalne — może to być ważny instrument ułatwiający możliwie pełną absorp­cję pomocy UE.W innych przypadkach blokady stosowane są niezbyt często i nie za­wsze zgodnie z intencją ustawodawcy.

Leave a Reply