//////

OPERACJA ODWROTNA DO ROZDYSPONOWANIA REZERW

W pewnym sensie blokadę środków budżetowych można traktować ja­ko operację odwrotną do rozdysponowania rezerw. Rezerwy służą zwięk­szaniu planu wydatków, gdy potrzeby wydatkowe okażą się większe niż przewidywano. Blokadę stosujemy, gdy stwierdzamy nadmiar środków, czyli gdy uznajemy, że wydatkowanie wszystkich środków przewidzianych w planie byłoby nieuzasadnione. Prawo blokowania wydatków budżetowych przysługuje:Ministrowi Finansów — w zakresie całego budżetu państwa, z wy­łączeniem wydatków podmiotów, niepodlegąjących Radzie Mini­strów, przy czym Rada Ministrów ma prawo uchylić decyzję Ministra Finansów,dysponentom części budżetowych — w ramach ich planu wydatków.Jeśli przyczyną blokady były opóźnienia w realizacji zadań lub nadmiar posiadanych środków.

Leave a Reply