//////

PO ZMIANACH PODZIAŁU

Stopniowo rośnie udział samorządu terytorialnego w wykonywaniu za­dań publicznych. Po ostatnich zmianach podziału zadań między samorząd terytorialny i władze państwowe w 2005 r. udział samorządu terytoriałnego w wydatkach publicznych wynosi już 24,7%, a po wyłączeniu z rachunku wydatków świadczeń na ubezpieczenia społeczne — ok. 37%. W wielu dziedzinach samorząd terytorialny przejął już wykonywanie niemal wszyst­kich zadań publicznych — przykładami takich dziedzin są:szkolnictwo podstawowe i średnie — niemal 100% szkół podstawo­wych, gimnazjów i liceów to placówki samorządowe,ochrona zdrowia — ponad 89% samodzielnych publicznych ZOZ stanowią placówki, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,kultura — w gestii administracji rządowej pozostało prowadzenie tylko ok. 40 instytucji o znaczeniu ogólnonarodowym,drogi — sieć dróg krajowych stanowi tylko ok. 4% sieci dróg pu­blicznych, przy czym drogami krajowymi w miastach również zarzą­dzają władze lokalne,regionalny transport kolejowy,transport lokalny,zaopatrzenie mieszkańców w wodę, gaz i energię elektryczną,oczyszczanie miejscowości i gospodarka odpadami,pomoc społeczna, w której działalność administracji rządowej ogra­nicza się w zasadzie do funkcji nadzorczej i finansowania działalności samorządowej.

Leave a Reply