//////

PODSTAWA USTROJU I FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Podstawę systemu aktów prawnych regulujących zasady gospodarki fi­nansowej JST stanowi Konstytucja, w której określono najważniejsze zasa­dy ustroju i finansów samorządu terytorianego. Odrębne ustawy regulują ta­kie kwestie jak: dochody JST, organizacja instytucji samorządowych gospodarujących środkami publicznymi,procedura budżetowa,zasady dokonywania wydatków,nadzór nad działalnością samorządową.Tylko niewielka część tych ustaw reguluje wyłącznie kwestie JST Sa­morząd terytorialny jest częścią sektora finansów publicznych i w związku z tym odnoszą się do niego przepisy ustaw regulujących ogólnie zasady go­spodarowania środkami publicznymi.Już na wstępie, w jej pierwszym rozdziale („Rzeczpospolita”) sformu­łowano ogólne zasady określające ustrojową pozycję samorządu. I tak, zgodnie z art. 15—16 Konstytucji:ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentraliza­cję władzy publicznej,ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową,samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy pu­blicznej,przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzial­ność.

Leave a Reply