//////

PODSTAWOWA ZASADA FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO RACHUNKU BIEŻĄCEGO

Centralnym rachunkiem bieżącym budżetu państwa dysponuje Minister Finansów — a mówiąc dokładniej — upoważniona przez niego osoba.Podstawową zasadą funkcjonowania centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa jest brak bezpośrednich powiązań między rachunkami, na które wpływają dochody budżetu państwa, i rachunkami, z których dokonwane są wydatki. Środki pobrane jako dochody muszą być najpierw przeka­zane na rachunek wpływów budżetowych, aby następnie — poprzez rachu­nek budżetu państwa dla wydatków budżetowych — powrócić do jednostki na jej rachunek wydatków.Oprócz rachunków tworzących centralny rachunek bieżący budżetu państwa państwowe jednostki budżetowe mogą otwierać rachunki pomocni­cze, służące do:obsługi akredytyw budżetowych,gromadzenia i wydatkowania sum depozytowych oraz sum na zlecenie,gromadzenia i wydatkowania tzw. dochodów własnych,gromadzenia i wydatkowania funduszy motywacyjnych

Leave a Reply