//////

PODZIAŁ DOCHODÓW NA GRUPY

Zwrócić trzeba przede wszystkim uwagę na ustalony w Konstytucji po­dział dochodów na trzy podstawowe grupy. Pozornie przepis ten ma tylko znaczenie porządkujące, jednak w praktyce powoduje dość istotne trudno­ści, wynikające z faktu, że niektóre dochody przyznane samorządowi tery­torialnemu ustawami wyraźnie nie mieszczą się w żadnej z wymienionych w art. 167 ust. 2 kategorii — dobrym przykładem takich dochodów są dota­cje z funduszy celowych (takie jak dotacje z Funduszu Pracy przekazywane samorządom na roboty publiczne) — nie są one na pewno ani dotacjami ce­lowymi z budżetu państwa, ani tym bardziej subwencjami. Trudno je też za­liczyć do dochodów własnych. Podobny problem napotkamy zastanawiając się nad tym, do której z kategorii zaliczyć środki, które samorządy otrzymu­ją z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Leave a Reply