//////

PRAKTYCZNA PRZYDATNOŚĆ

Możliwość przedłożenia projektu prowizorium budżetowego zamiast projektu ustawy budżetowej jest wykorzystywana sporadycznie. W ostatnim pięćdziesięcioleciu Sejm uchwalał prowizorium tylko cztery razy — w la­tach 1958, 1959, 1981 i 1992. We wszystkich tych latach prowizorium okre­ślało dochody i wydatki państwa na pierwszy kwartał roku. Praktyczna przydatność prowizorium budżetowego jest obecnie zniko­ma. Wszystkie rutynowo stosowane procedury planistyczne i prognostycz­ne związane z przygotowaniem projektu budżetu są nastawione na horyzont roczny, więc przygotowanie prowizorium — np. na kwartał —jest, z tech­nicznego punktu widzenia, raczej trudniejsze niż łatwiejsze od przygotowa­nia budżetu na cały rok.

Leave a Reply