//////

PROCEDURA SEJMOWA I ABSOLUTORIUM

Podstawą, na jakiej opiera się dokonywana przez Sejm ocena wykonania budżetu państwa, jest rządowe sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej oraz przedkładana przez Najwyższą Izbę Kontroli analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z opinią w przedmiocie absoluto­rium dla Rady Ministrów. Do przedłożenia tych dokumentów zobowiązuje NIK art. 204 Konstytucji. Z przepisów Konstytucjiwynika, iż Sejm winien — w terminie 90 dni od dnia przedłożenia sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej przez Radę Ministrów — Sejm rozpatrzyć sprawozdanie i po zapoznaniu się z opi­nią Najwyższej Izby Kontroli podjąć uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium.Szczegóły procedury związanej z rozpatrzeniem sprawozdania określa Regulamin Sejmu

Leave a Reply