//////

PROCES ZDECENTRALIZOWANY

Wykonywanie budżetu państwa jest procesem bardzo zdecentralizowa­nym. Uczestniczą w nim zarówno Rada Ministrów jako kolegialny organ konstytucyjnie odpowiedzialny za wykonanie budżetu państwa, jak i Mini­ster Finansów, na którym spoczywa obowiązek ogólnego nadzoru nad gro­madzeniem dochodów, dokonywaniem wydatków i który realizuje więk­szość operacji związanych z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa. Wykonawcami budżetu państwa są też dysponenci środków budżetowych — kierownicy wszystkich jednostek, których działalność finansowana jest środkami ujętymi w budżecie państwa.Szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa określa, w dro­dze rozporządzenia, Minister Finansów. Rozporządzenie to powinno opi­sywać.sposób i warunki ustanawiania przez dysponentów części budżeto­wych dysponentów niższego stopnia;tryb i terminy przekazywania środków między rachunkami tworzą­cymi centralny rachunek bieżący budżetu państwa;rodzaje operacji dokonywanych z tytułu dochodów i wydatków bu­dżetu państwa na rachunkach państwowych jednostek budżetowychurzędów będących organami podatkowymi;tryb dokonywania operacji z tytułu przychodów i rozchodów budże­tu państwa na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa.Tryb wykonywania budżetu państwa reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykony­wania budżetu państwa

Leave a Reply