//////

PROWIZORIUM BUDŻETOWE

Pojęcie prowizorium budżetowe oznacza plan dochodów i wydatków mający identyczną strukturę (układ, zakres podmiotowy i przedmiotowy) jak budżet państwa, lecz odnoszący się do okresu krótszego niż rok. Kon­stytucja dopuszcza, by w wyjątkowych przypadkach prowizorium budżeto­we zostało uchwalone zamiast budżetu państwa. Owe wyjątkowe przypadki nie zostały sprecyzowane. Ocena, czy zachodzą przesłanki uzasadniające uchwalenie prowizorium (a wcześniej — przedłożenie przez Radę Mini­strów projektu prowizorium zamiast projektu ustawy budżetowej), musi za­wsze opierać się na analizie konkretnej sytuacji, w której Rząd decyduje się na przedłożenie projektu prowizorium. Zwykle uważa się, że prowizorium może być użyteczne wtedy, gdy sytuacja gospodarcza lub społeczna jest na tyle niestabilna, że uchwalenie realistycznego budżetu na cały rok jest prak­tycznie niemożliwe — klasycznym przykładem jest bardzo wysoka inflacja.

Leave a Reply