//////

PRZEKAZYWANIE JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

Jednocześnie dysponenci części budżetowych przekazują jednostkom podległym (dysponentom niższych szczebli informacje o kwotach docho­dów i wydatków, w tym wynagrodzeń, oraz limitach zatrudnienia osób ob­jętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Na tej podstawie jednostki te sporządzają swoje plany finansowe. Wymagane jest przy tym, by plany te były zgodne z uchwaloną ustawą budżetową. Oznacza to, że plany finan­sowe jednostek budżetowych finansowanych z budżetu państwa muszą być ustalone tak, by ich ponowna agregacja dała wielkości zawarte w układach wykonawczych poszczególnych części, a agregacja układów wykonaw­czych — budżet uchwalony przez Sejm.Aby tak się stało, spełnione muszą być dwa warunki:dysponenci główni muszą rozdzielić między dysponentów ustano­wionych w ich części budżetowej pełne kwoty planowanych dochodówwydatków w swej części,wytyczne przekazywane jednostkom budżetowym jako podstawa sporządzenia planów finansowych muszą operować szczegółowością co najmniej taką, w jakiej zestawiony jest układ wykonawczy; to jednak ozna­cza, że informacja, na podstawie której każda z jednostek ma sporządzić swój plan finansowy, musi być tożsama z tym planem,dysponenci trzeciego stopnia, czyli jednostki podległe dysponentowi głównemu lub dysponentom drugiego stopnia, które otrzymane środki mogą przeznaczyć tylko na wy­datki budżetowe, bez prawa ich dalszego przekazywania podległym jednostkom.Zasady ustanawiania dysponentów środków budżetu państwa określa rozporządzenieMinistra Finansów z 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania bud­żetu państwa (Dz.U. nr 285, poz. 2854 z późn. zm.).

 

Leave a Reply