//////

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

Rezerwą ogólną budżetu państwa dysponuje Rada Ministrów, rezerwa­mi celowymi — Minister Finansów. Rada Ministrów może upoważnić Pre­zesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerwą ogól­ną do wysokości określonych kwot, przy czym kwoty te winny być zróżnicowane. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 czerwca 2006 r, Pre­zes Rady Ministrów może dysponować rezerwą ogólną do kwoty (jedno­razowo) 1 min zł, a Minister Finansów — do 750 tys. zł. Nie jest określo­na łączna kwota, jaką z rezerwy ogólnej mogą rozdzielić Premier i Minister Finansów.Przeniesienie wydatków budżetowych (virement) jest operacją pole­gającą na zwiększeniu pewnych pozycji planu wydatków kosztem zmniej­szenia innych, przy czym suma zwiększeń wydatków musi być dokładnie równa sumie zmniejszeń. Przeniesienia wydatków umożliwiają elastyczne posługiwanie się budżetem — jeśli wydatki na pewien cel muszą być zwiększone, a jednocześnie znajdujemy w budżecie pozycje zaplanowane z nadmiarem, to możemy „poprawić” budżet, przenosząc środki w to miej­sce planu, w którym są one bardziej potrzebne.

Leave a Reply