//////

PRZY DOKONYWANIU PRZENIESIEŃ

Przy dokonywaniu przeniesień obowiązują następujące dodatkowe ograniczenia:przeniesienia nie mogą — z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych przepisach — zwiększać planowanych środków na wyna­grodzenia,przeniesienia wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowy­mi wymagają zgody Ministra Finansów,przeniesienia wydatków przeznaczonych w budżecie państwa na re­alizację inwestycji i programów wieloletnich mogą być dokonywane tylko za zgodą Rady Ministrów, udzieloną po uprzednim uzyskaniu po­zytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu (Komi­sji Finansów Publicznych). Opisane powyżej ograniczenia nie obowiązują przy przenoszeniu wy­datków z rezerw budżetowych.Wszystkie rezerwy budżetowe klasyfikowane są do działu 758 — „Róż­ne rozliczenia”, więc praktycznie wszystkie przeniesienia wydatków z re­zerw są przeniesieniami między działami.

Leave a Reply