//////

REGULACJA BUDZĄCA WĄTPLIWOŚCI

Zarówno cała regulacja, jak i praktyka jej wykorzystywania budzi istot­ne zastrzeżenia. Nie jest np. jasne, dlaczego środki na wydatki niewygasają­ce muszą być zgromadzone na odrębnym rachunku już przed końcem roku. Informacja, że pewien wydatek może być wykonany później niż pierwotnie zaplanowano, powinna być sygnałem, że środki na dany cel również po­trzebne będą później. Z takich oszczędności nie wolno jednak korzystać, mi­mo iż wiemy, że dany wydatek będzie dokonany np. w marcu przyszłego ro­ku, już w grudniu musimy mieć zarezerwowane na ten cel środki, co — prawdopodobnie — wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia wyż­szych wydatków na obsługę długu. Druga istotna kwestia to sposób ewidencji wydatków niewygasających.

Leave a Reply