//////

ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 1995 r. Polska ratyfikowała uchwaloną siedem lat wcześniej Europej­ską Kartę Samorządu Terytorialnego, zobowiązując się tym samym do prze­strzegania zapisanych w niej zasad, gwarantujących gminom samodzielność i deklarując zapewnienie gminom warunków do działania w interesie swo­ich mieszkańców. W 1997 r. ustrojowa pozycja samorządu terytorialnego została potwier­dzona i ugruntowana przez wprowadzenie do nowej Konstytucji przepisów określających podstawowe zasady ustroju samorządu, w tym — klarowne określenie zakresu dopuszczalnej interwencji władz państwowych i admini­stracji rządowej w działalność samorządu terytorialnego oraz prawo do są­dowej ochrony niezależności jednostek samorządu terytorialnego. Rolę sa­morządu terytorialnego podkreślono również wpisując do preambuły Kon­stytucji zasadę zasadzie pomocniczości, „umacniającą uprawnienia obywa­teli i ich wspólnot”.

Leave a Reply