//////

ROZPATRYWANIE PRZEZ KOMISJĘ FINANSÓW PUBLICZNYCH

Sprawozdanie Rządu z wykonania ustawy budżetowej rozpatrywane jest przez Komisję Finansów Publicznych. Pozostałe komisje sejmowe rozpatrują części sprawozdania odpowiadające ich zakresom działania i swe opinie oraz wnioski przekazują Komisji Finansów Publicznych. Na tej podstawie Komi­sja Finansów Publicznych, obradująca z udziałem przedstawicieli innych ko­misji, uchwala, a następnie przedkłada Sejmowi wnioski w sprawie:przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania,udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów, informując jednocześnie o nieprzyjętych wnioskach innych komisji.Zauważmy, że Regulamin Sejmu nakłada na Komisję Finansów Pu­blicznych nie tylko obowiązek przedłożenia wniosku w sprawie wymaganej przez Konstytucję decyzji Sejmu w sprawie absolutorium dla rządu, lecz również obowiązek sformułowania wniosku w przedmiocie przyjęcia (za­twierdzenia) lub odrzucenia sprawozdania Rady Ministrów.

Leave a Reply