//////

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu państwa ciąży na Radzie Ministrów. W praktyce za opracowanie sprawozdania odpo­wiada Minister Finansów. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej składa się z dwóch od­rębnych i wyraźnie różniących się charakterem części:sprawozdania liczbowego, w którym prezentowane są wielkości liczbowe ustalone w ustawie budżetowej oraz faktyczne wykonanie tych wielkości,– części opisowej.Określony w art. 158 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zakres spra­wozdania z wykonania ustawy budżetowej obejmuje:dochody, wydatki oraz nadwyżkę lub deficyt sektora finansów pu­blicznych;dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu pań­stwa, sporządzone według szczegółowości i układu ustawy budżetowej.

Leave a Reply