//////

SYSTEM RACHUNKÓW BUDŻETOWYCH

Omówienie sposobu właściwego wykonywania budżetu państwa, czyli sposobu gromadzenia dochodów, dokonywania wydatków i wykonywania innych operacji na środkach budżetowych, zacząć trzeba od opisu systemu rachunków budżetu państwa.System rachunków bankowych, na których wykonywane są operacje budżetowe, określony został w art. 160 ustawy o finansach publicznych. Na system ten składają się.centralny rachunek bieżący budżetu państwa, w ramach którego wy­odrębniono:rachunki dochodów budżetu państwa,rachunki wydatków budżetu państwa,rachunki środków do sfinansowania potrzeb pożyczkowych bud­żetu państwa;rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, w ramach których wyodrębniono:rachunki dochodów jednostek budżetowych,rachunki wydatków jednostek budżetowych;rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, w ra­mach których wyodrębniono rachunki (subkonta) dla niektórych rodza­jów dochodów;rachunki bieżące państwowych funduszy celowych;rachunki bieżące gospodarstw pomocniczych i zakładów budżeto­wych;rachunki pomocnicze;rachunki bieżące tzw. placówek, czyli państwowych jednostek bu­dżetowych mających siedzibę poza granicami Polski.

Leave a Reply