//////

SYSTEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku 1999 do gmin dołączyły powiaty i województwa, lecz gminy — zgodnie z zasadą pomocniczości — zachowały status podstawowych jedno­stek samorządu terytorialnego. Pozostały też jedynym rodzajem jednostek samorządu terytorialnego, których istnienie zapisano wprost w Konstytucji.System samorządu terytorialnego tworzy dziś prawie trzy tysiące jed­nostek:16 województw samorządowych,314 powiatów,2478 gmin, w tym 65 miast wyłączonych z powiatów (często nazy­wanych miastami na prawach powiatu), których zadania obejmują za­równo zadania przypisane gminom, jak i zadania powiatowe.Od 1990 r. widoczne są tendencje do zwiększania się liczby jednostek samorządowych. Liczne są zarówno wnioski o utworzenie nowych powia­tów, jak i dążenia do usamodzielniania się miejscowości wchodzących w skład innych gmin. Przypadki łączenia się gmin zdarzają się wyłącznie na obrzeżach wielkich miast.

Leave a Reply