//////

UDZIAŁ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Udział wydatków na realizację zadań zleconych wykazuje — z pewny­mi zawirowaniami — tendencję zniżkową. Widoczne„wybrzuszenie” w latach 1999-2002 spowodowane było przekazaniem powiatom obowiązku finansowania terenowych jednostek policji i straży pożarnej, przy czym środki na ten cel przekazywano powia­tom w formie dotacji na zadania zlecone. Z tego nieudanego pomysłu wy­cofano się częściowo w roku 2003, przywracając poprzedni mechanizm fi­nansowania policji. Nadal jednak powiatowe komendy straży pożarnej otrzymują środki na działalność za pośrednictwem powiatów. Podkreślić trzeba, że przekazanie powiatom obowiązku finansowania policji i straży pożarnych nie wiązało się z przyznaniem jakichkolwiek uprawnień zarząd­czych lub choćby nadzorczych. Budżetów powiatów użyto więc wyłącznie jako pośrednika między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administra­cji, a komendami powiatowymi.

Leave a Reply