//////

UJMOWANE W REZERWACH CELOWYCH

W rezerwach celowych ujmowane są również wydatki na zadania reali­zowane z finansowym udziałem instytucji zagranicznych, np. na wydatki fi­nansowane częściowo środkami funduszy strukturalnych UE, albo wydatki, na które zaciągnięte zostały kredyty zagraniczne.Ogólnie mówiąc, rezerwy budżetowe umożliwiają ponoszenie wydat­ków, których nie przewidziano w momencie uchwalania budżetu lub których nie można było przedstawić w budżecie z wymaganą szczegółowością. Dzięki istnieniu rezerw budżetowych Rada Ministrów i Minister Finansów mogą szybko reagować na nieprzewidziane wydarzenia.Wielkość rezerw budżetowych jest ograniczona — rezerwa ogólna nie może być większa niż 0,2% planowanych wydatków budżetu, łączna kwota rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budże­tu. Utworzenie rezerwy ogólnej jest obowiązkowe.

Leave a Reply