//////

UPRAWNIENIA PREZYDENTA

Ostatecznie uchwalona ustawa budżetowa przekazywana jest Prezyden­towi RP przez Marszałka Sejmu. Powinno to nastąpić nie później niż po czterech miesiącach od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budże­towej. W przypadku opóźnienia Prezydent ma prawo skrócić kadencję Sej­mu, czyli rozwiązać Parlament. Decyzja taka może być podjęta nie później niż czternaście dni od upływu terminu na przedłożenie Prezydentowi usta­wy budżetowej do podpisu. Prezydent może:podpisać ustawę, przy czym termin na podpisanie ustawy wynosi siedem dni, a nie 21 dni jak w przypadku innych ustaw; podpisując usta­wę, Prezydent zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw,skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego z wnio­skiem o sprawdzenie jej zgodności z Konstytucją — w praktyce wnio­sek dotyczy zawsze wskazanego przepisu lub przepisów ustawy.

Leave a Reply