//////

USTRÓJ I FINANSE JST W KONSTYTUCJI

Problematyce samorządu terytorialnego poświęcono w całości rozdział VII („Samorząd terytorialny”). Określa on rodzaje jednostek samorządu te­rytorialnego, zasady podziału zadań publicznych, a także podstawowe zasa­dy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego uznano gminę, do­puszczając jednocześnie możliwość utworzenia — w drodze ustawowej — innych rodzajów jednostek samorządu lokalnego i regionalnego. Jednost­kom samorządu terytorialnego nadano osobowość prawną i prawo do posia­dania majątku. Zagwarantowano sądową ochronę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.Podział zadań między administrację organy państwa i jednostki samo­rządu terytorialnego określają przepisy:art. 163, zgodnie z którym: „Samorząd terytorialny wykonuje zada­nia publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”, nazywany zasadą domniemania kompeten­cji samorządu terytorialnego,art. 164 ust. 3, stanowiący iż: „Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorzą­du terytorialnego”, nazywany zasadą domniemania kompetencji gmin.

Leave a Reply