//////

W FORMIE UCHWAŁY

Decyzje w tych sprawach podejmowane są przez Sejm w formie uchwa­ły. Konstytucja wymaga, by sprawę absolutorium Sejm rozstrzygał po zapo­znaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli, przy czym zgodnie z Regulami­nem Sejmu opinia ta winna być Sejmowi przedstawiona przez Prezesa NIK. Ani odrzucenie sprawozdania, ani nieudzielenie absolutorium nie wywo­łują żadnych skutków prawnych. W znacznym stopniu zmniejsza to znaczenie absolutorium jako aktu parlamentarnej oceny działalności Rządu jako organu wykonującego budżet państwa. Niejasne jest również znaczenie aktu przyjęcia lub odrzucenia sprawoz­dania budżetowego. Uchwała o odrzuceniu sprawozdania nie musi bowiem zawierać uzasadnienia — przyczyną negatywnej decyzji Sejmu może więc być zarówno stwierdzenie nierzetelności sprawozdania, jak i negatywna ocena części opisowej.

Leave a Reply