//////

W GESTII SAMORZĄDÓW

W gestii samorządów jest też większość spraw związanych z budownic­twem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także większość środków pu­blicznych przeznaczanych na ochronę środowiska. Samorządom wojewódz­kim powierzono również ważne zadanie kształtowania programów rozwoju regionalnego. Decentralizacji zadań publicznych nie towarzyszyła, niestety, równole­gła decentralizacja finansów publicznych, choć zmiany w finansach samo­rządu terytorialnego wprowadzone od 2004 r. w znaczący sposób zwiększy­ły finansową samodzielność samorządu. W dalszym ciągu wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego ich zadań uzależnione jest w zna­czącym stopniu od transferów środków z budżetu państwa.Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej samorządy otrzymały no­we szanse, a zarazem odpowiedzialne zadania, gdyż znaczna część środków przeznaczanych przez Unię Europejską dla Polski wykorzystywana jest na przedsięwzięcia samorządowe, od samorządów będzie w dużej mierze zale­żeć stopień wykorzystania przez Polskę dostępnych środków. Podkreślić trzeba, że choć efekty działań samorządu w takich dziedzinach jak zaopa­trzenie w wodę, telefonizacja, budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, budowa dróg, są imponujące, to stan infrastruktury komunalnej wymaga na­dal ogromnych nakładów.

Leave a Reply