//////

W PROCEDURZE ZAMKNIĘCIA ROKU

Debata nad wykonaniem budżetu nie powinna więc koncentrować się na formalnym rozliczeniu wy­konania poszczególnych postanowień ustawy budżetowej, lecz powinna dać odpowiedź na pytanie o wpływ sposobu wykonania budżetu państwa na stan finansów państwa, standard życia obywateli, perspektywy rozwojowe gospodarki oraz — dla pełnego obrazu — rysujące się zagrożenia. Bez takiej szerszej analizy ocena wykonania budżetu państwa będzie zawsze niepełna, gdyż — co wielokrotnie już podkreślaliśmy — wykonywanie bu­dżetu można poprawnie ocenić tylko przez ocenę społecznych i gospodar­czych efektów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. W procedurze zamknięcia roku budżetowego wyróżnimy trzy zasadni­cze etapy:opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej,zamknięcie rachunków państwowych przez Radę Ministrów,rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania Rady Ministrów i podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

Leave a Reply